Startsida - CyberZoo  Akvaristik  Filtermaterial & Filtermedia

Filtermaterial

Allt du behöver veta om filtermaterial för akvariefilter

Oavsett om du har ett innerfilter eller ytterfilter i ditt akvarium, så kommer din pump behöva byta filtermedia med jämna mellanrum. 

Det finns olika typer av filter för akvarium med olika syften, men för traditionella ytter- och innerfilter finns det i allmänhet tre olika sätt som dess filtermedia renar vattnet på: mekanisk filtrering, biologisk filtrering & kemisk filtrering.

Öppna flikarna

FAQ om filtermaterial och filtermedia

 1. Vad är filtermaterial och filtermedia för ytterfilter?
  Filtermaterial och filtermedia för ytterfilter är komponenter som används för att rena och förbättra vattenkvaliteten i akvarier. De kan delas in i mekaniska, kemiska och biologiska filtermaterial, som alla har specifika funktioner för att avlägsna partiklar, kemiska föroreningar och biologiska avfallsprodukter från vattnet.
 2. Vilka typer av filtermaterial finns det för ytterfilter?
  De vanligaste typerna av filtermaterial för ytterfilter inkluderar filtervadd, skum, och filtermattor för mekanisk filtrering; aktivt kol och zeolit för kemisk filtrering; och keramiska ringar och biobollar för biologisk filtrering.
 3. Hur fungerar mekaniska filtermaterial?
  Mekaniska filtermaterial, såsom filtervadd, skum och filtermattor, fungerar genom att fånga upp större partiklar som matrester, fiskavföring och annat skräp. Detta hjälper till att hålla vattnet klart och förhindrar att dessa partiklar cirkulerar i akvariet.
 4. Vad är fördelarna med kemiska filtermedia?
  Kemiska filtermedia, som aktivt kol och zeolit, avlägsnar upplösta ämnen och föroreningar som inte syns för blotta ögat. Aktivt kol tar bort kemikalier, tungmetaller och obehagliga lukter, medan zeolit absorberar ammoniak, vilket hjälper till att förbättra vattenkvaliteten och minska behovet av frekventa vattenbyten.
 5. Hur stödjer biologiska filtermaterial vattenkvaliteten?
  Biologiska filtermaterial, såsom keramiska ringar och biobollar, erbjuder en stor yta för tillväxt av nyttiga bakterier. Dessa bakterier är essentiella för nitrifikationsprocessen, där skadliga ämnen som ammoniak och nitrit omvandlas till mindre skadligt nitrat, vilket hjälper till att upprätthålla en stabil och hälsosam vattenmiljö.
 6. Kan jag använda olika typer av filtermedia samtidigt?
  Ja, att kombinera mekaniska, biologiska och kemiska filtermedia kan förbättra vattenkvaliteten i ditt akvarium.
 7. Hur vet jag när det är dags att byta filtermaterial?
  Minskad vattenflöde, dålig lukt, eller grumligt vatten kan vara tecken på att filtermaterialet behöver bytas.
 8. Kan jag rengöra och återanvända filtermedia?
  Vissa mekaniska filtermedia kan rengöras och återanvändas, medan biologiska filtermedia inte bör rengöras för intensivt för att inte döda de goda bakterierna.
 9. Vad är aktivt kol och hur fungerar det?
  Aktivt kol är ett kemiskt filtermedia som adsorberar föroreningar och förbättrar vattenkvaliteten genom att avlägsna toxiner, färgämnen och lukt.
 10. Vilken filtermedia är bäst för nybörjare?
  En kombination av mekanisk och biologisk filtrering är ofta bäst för nybörjare, då det hjälper till att upprätthålla en stabil vattenkvalitet.
 11. Hur ofta bör jag byta ut filtermaterial och filtermedia?
  Mekaniska filtermedia bör rengöras regelbundet för att avlägsna ackumulerat skräp och förhindra igensättning, oftast under vattenbyten. Kemiska filtermedia, som aktivt kol, bör bytas ut var 4-6 vecka för att behålla sin effektivitet. Biologiska filtermedia kräver minimal rengöring men bör inspekteras regelbundet för att säkerställa att de inte är igensatta.
 12. Vad ska jag tänka på när jag väljer filtermaterial för mitt ytterfilter?
  När du väljer filtermaterial för ditt ytterfilter bör du ta hänsyn till akvariets specifika behov, inklusive fiskbestånd, växtlighet och vattenvolym. Det är också viktigt att välja filtermaterial med rätt storlek och porositet för att säkerställa effektiv mekanisk, kemisk och biologisk filtrering.
 13. Hur påverkar storlek och porositet filtermaterialets effektivitet?
  Storlek och porositet påverkar filtermaterialets förmåga att fånga upp partiklar och stödja bakterietillväxt. Mekaniska filtermaterial med fin porositet fångar små partiklar, medan grova material filtrerar större partiklar. Kemiska filtermedia med hög porositet har större yta för adsorption, och biologiska filtermedia med optimal porositet erbjuder stor yta för nyttiga bakterier samtidigt som de tillåter god vattenflöde.

Filtermaterial och filtermedia för innerfilter

Filtermaterial för innerfilter

Filtermaterial för innerfilter spelar en avgörande roll för att upprätthålla en ren och hälsosam miljö i ditt akvarium. Genom att effektivt avlägsna fysiska partiklar, kemiska föroreningar och biologiska avfallsprodukter, hjälper rätt filtermaterial till att säkerställa att dina fiskar och växter trivs. Det finns olika typer av filtermaterial tillgängliga, och valet av rätt material kan förbättra vattenkvaliteten avsevärt. Denna guide ger en djupgående förståelse av filtermaterialens betydelse, funktioner och typer samt hur du bäst kan använda och underhålla dem.

Betydelsen av filtermaterial för invändiga akvariepumpar

Funktioner med filtermaterial för innerfilter

Filtermaterial för innerfilter har flera viktiga funktioner. Först och främst fungerar de som en fysisk barriär som fångar upp partiklar såsom matrester, fiskavfall och andra skräp. Detta hjälper till att hålla vattnet klart och förhindrar att större partiklar cirkulerar i akvariet. Dessutom finns kemiska filtermedia, som aktivt kol, som avlägsnar giftiga ämnen och obehagliga lukter genom adsorption. Biologiskt filtermaterial, såsom keramikringar eller biobollar, ger en stor yta där nyttiga bakterier kan kolonisera. Dessa bakterier är essentiella för nedbrytning av ammoniak och nitrit, som är skadliga för fiskar. Kombinationen av dessa funktioner bidrar till ett balanserat och hälsosamt akvarium.

Vikten av att välja rätt filtermaterial

Att välja rätt filtermaterial är kritiskt för akvariets långsiktiga hälsa och stabilitet. Varje akvarium har unika behov beroende på faktorer som fiskbestånd, växtlighet och vattenvolym. Till exempel, ett akvarium med många fiskar producerar mer avfall och kräver effektiv biologisk och mekanisk filtrering. För akvarier med känsliga arter eller specifika vattenkvalitetskrav, kan specialiserade filtermedia vara nödvändiga. Aktivt kol är bra för att avlägsna kemiska föroreningar och färgämnen, medan zeolit kan användas för att absorbera ammoniak. Dessutom kan filtermaterial behöva bytas eller rengöras regelbundet för att behålla effektiviteten. Att förstå och anpassa filtermaterial efter akvariets specifika krav är nyckeln till att upprätthålla en optimal livsmiljö för dina akvariefiskar.

Filtermaterial specifikt för innerfilter

Det finns flera typer av filtermedia som är specifikt designade för innerfilter. Mekaniska filtermedia, såsom filtervadd och filtermattor, fångar upp större partiklar och förhindrar dem från att cirkulera i vattnet. Kemiska filtermedia, som aktivt kol och zeolit, tar bort upplösta ämnen och förbättrar vattenkvaliteten genom adsorption. Biologiska filtermedia, som keramiska ringar och biobollar, ger en stor yta för nyttiga bakterier att växa på, vilket främjar den biologiska nedbrytningen av skadliga ämnen. Varje typ av filtermedia har en specifik funktion och kan kombineras för att skapa en effektiv filtreringslösning anpassad till akvariets behov.

Filtermaterial och filtermedia för ytterfilter

Vilket filtermaterial och filtermedia till ytterfilter?

Filtermaterial

Filtermaterial för ytterfilter är avgörande för att säkerställa att akvarievattnet hålls rent och hälsosamt för dina fiskar och växter. Mekaniska filtermaterial, som filtervadd och filtermattor, används för att fånga upp större partiklar som matrester, fiskavföring och annat skräp. Dessa material fungerar som första barriär och hjälper till att hålla vattnet klart genom att avlägsna synliga föroreningar. Filtervadd är särskilt effektiv för att fånga upp mycket små partiklar, medan filtermattor har större porer som tillåter en högre flödeshastighet och förhindrar igensättning.

Kemiska filtermaterial, som aktivt kol och zeolit, spelar en viktig roll i att avlägsna upplösta ämnen och föroreningar som inte syns för blotta ögat. Aktivt kol används ofta för att avlägsna kemikalier, tungmetaller och obehagliga lukter, medan zeolit är utmärkt för att absorbera ammoniak, vilket är skadligt för fiskar i höga koncentrationer. Dessa material hjälper till att förbättra vattenkvaliteten och minska behovet av frekventa vattenbyten.

Biologiska filtermaterial, som keramiska ringar, biobollar och lavastenar, ger en stor yta för tillväxt av nyttiga bakterier. Dessa bakterier är essentiella för nitrifikationsprocessen, där skadliga ämnen som ammoniak och nitrit omvandlas till mindre skadligt nitrat. Att kombinera dessa olika typer av filtermaterial i ytterfilter ger en omfattande filtreringslösning som håller akvarievattnet rent och stabilt.

Filtermedia specifikt till ytterfilter

Ytterfilter använder ofta en kombination av olika filtermedia för att säkerställa en effektiv reningsprocess. Mekaniska filtermedia, som svampar och filtervadd, placeras vanligen i den första kammaren av ytterfiltret för att fånga upp större partiklar och förhindra att de når de finare filtreringsstegen. Detta förlänger livslängden på de efterföljande filtermedia och säkerställer ett konstant vattenflöde.

Kemiska filtermedia, såsom aktivt kol och fosfatborttagare, placeras oftast i nästa kammare. Aktivt kol hjälper till att avlägsna giftiga kemikalier och förbättrar vattnets klarhet, medan fosfatborttagare hjälper till att kontrollera algtillväxt genom att avlägsna överflödiga näringsämnen. Dessa media byts regelbundet ut för att behålla sin effektivitet.

Biologiska filtermedia, såsom keramiska ringar och biobollar, placeras i den sista kammaren för att ge maximalt utrymme för tillväxt av nitrifierande bakterier. Dessa media kräver minimal underhåll och rengöring, men det är viktigt att se till att de inte täpps till av smuts och avlagringar, vilket kan minska deras effektivitet. Genom att välja rätt kombination av filtermedia kan du optimera ditt ytterfilters prestanda och skapa en stabil och hälsosam miljö för ditt akvarium.

Fördelar med olika filtermaterial

Det finns olika sorters filtermaterial som var och en erbjuder unika fördelar för akvariets ekosystem. Mekaniska filter, som filtervadd och filtermattor, är effektiva för att snabbt avlägsna synliga partiklar från vattnet, vilket håller det klart och visuellt tilltalande. Dessa filtermaterial är ofta lätta att rengöra och byta ut, vilket gör dem till en praktisk lösning för många akvarieägare.

Kemiska filtermaterial, såsom aktivt kol, ger djupgående rening genom att avlägsna osynliga föroreningar och förbättra vattnets lukt och smak. Detta är särskilt viktigt i akvarier med hög biolast eller där vattenkvaliteten är en konstant utmaning. Biologiska filtermaterial, som keramiska ringar och biobollar, stöder den viktiga biologiska filtreringsprocessen genom att erbjuda en yta där nyttiga bakterier kan växa och trivas, vilket bidrar till att bibehålla en stabil och hälsosam vattenmiljö.

Vilka finns?

De vanligaste filtermaterialen inkluderar mekaniska filter som filtervadd och skum, kemiska filter som aktivt kol och zeolit, samt biologiska filter som keramiska ringar och biobollar. Filtervadd är idealisk för att fånga små partiklar, medan skum och svampar används för större partiklar. Aktivt kol är utmärkt för att avlägsna kemikalier, och zeolit är bra för att absorbera ammoniak. Keramiska ringar och biobollar ger en stor yta för nyttiga bakterier att växa på, vilket är viktigt för den biologiska filtreringen.

Val av filtermaterial och media för effektiv rening

Valet av filtermaterial baseras ofta på deras storlek och porositet, vilket påverkar deras effektivitet i olika typer av filtrering. Mekaniska filtermaterial med fin porositet, som filtervadd, är idealiska för att fånga upp små partiklar, medan grova filtermaterial, som skum och svampar, används för att filtrera större partiklar. Kemiska filtermedia, som aktivt kol, bör ha en hög porositet för att maximera deras yta och adsorptionskapacitet. Biologiska filtermedia, som keramiska ringar och biobollar, bör ha en optimal porositet för att ge en stor yta för tillväxt av nyttiga bakterier, samtidigt som de tillåter god vattenflöde.

Underhåll och byte av filtermaterial och media

Regelbundet underhåll och byte av filtermaterial och media är avgörande för att bibehålla effektiv filtrering och vattenkvalitet i akvariet. Mekaniska filtermedia bör rengöras ofta för att avlägsna ackumulerat skräp och förhindra igensättning. Detta görs bäst genom att skölja dem i akvarievatten under vattenbyten. Kemiska filtermedia, såsom aktivt kol, har en begränsad livslängd och bör bytas ut var 4-6 vecka för att behålla sin effektivitet. Biologiska filtermedia kräver minimal rengöring men bör inspekteras regelbundet för att säkerställa att de inte är igensatta. Genom att följa tillverkarens rekommendationer och upprätthålla en regelbunden underhållsrutin kan du säkerställa att ditt akvarium förblir en hälsosam och trivsam miljö för dina fiskar och växter.

Filtermaterial & Filtermedia

Mekanisk filtrering

Mekanisk filtrering behövs för att ta bort större partiklar som överbliven mat, växtdelar och avföring från akvariefiskarna, vilket är en förutsättning för att hålla akvarievattnet klart och hälsosamt. Mekanisk filtrering är i princip alltid det första steget i filtreringsprocessen. Den vanligaste typen av mekanisk filtermedia är olika typer av filtermattor eller filtervadd. Ofta är mekanisk filtermedia uppbyggt så att den grövsta filtreringen sker först för att sedan låta vattnet passera genom allt finare material, vilket håller underhållet nere och bytesintervallerna långa.

Det mekaniska filtermaterialet är även hem åt de goda nitrifikationsbakterier som koloniserar akvariet efter en tid. Av den anledningen är det viktigt att rengöring av mekanisk filtermedia till innerfilter & ytterfilter sker med försiktighet. När underhåll utförs räcker det att krama ur filtret i ett kärl med akvarievatten. Rengöringsmedel skall ej användas. Bristande underhåll kan medföra att det organiska material som filtret fångat upp börjar brytas ned, vilket kan leda till förhöjda värden av nitrat som är skadligt för akvariefiskarna.

Biologisk filtrering

Biologisk filtrering handlar om den process där de goda nitrifikationsbakterierna i syrerikt vatten bryter ned ammonium och nitrit till nitrat, som bildas när organiskt material bryts ned i akvariet. Nitrat blir man av med genom att byta vatten i akvariet och med hjälp av denitrifikationsbakterier som omvandlar nitrat till kvävgas. Denitrifikationsbakterier kan bara få fäste i miljöer där det råder brist på syre, som till exempel i olika typer av keramisk filtermedia.

För att skapa gynnsamma förutsättningar för dessa bakterier att etablera sig använder man filtermedia med stor yta. Biobollar är en typ av filtermedia som har många håligheter och ibland även innehåller en liten bit filtermatta. Keramiska ringar, bollar och granulat har mikroskopiska håligheter där bakterier frodas. Biobollar är enkla att rengöra, keramisk filtermedia likaså. Däremot kommer håligheter i keramiska media täppas igen över tid vilket har en negativ inverkan på dess effektivitet.

Biobollar bör kombineras med bra mekanisk filtrering. Om stora mängder organiskt material fastnar i bollarna och börjar brytas ned kan akvariet drabbas av “nitritspikar”, d.v.s. en snabb och kraftig höjning av nitritnivån.

Kemisk filtrering

Kemisk filtrering i akvarium utgörs av olika ämnen som neutraliserar oönskade föroreningar som tanniner, mediciner och ämnen som skapar dålig lukt. Kemisk filtrering används ofta för ett specifikt syfte och utöver biologisk och mekanisk filtrering. Det är en typ av filtrering som generellt sett inte behöver vara en del av ett permanent filtersystem utan något man tar till när behovet uppstår.

Vanliga ämnen som används för kemisk filtrering är aktivt kol, zeolit samt järn- och aluminiumoxid. Aktivt kol absorberar de oönskade ämnena, zeolit adsorberar ammonium genom jonutbyte. Järn- och aluminiumoxid (använd ej aluminiumoxid i saltvatten!) sänker fosfatnivåer.

Kom ihåg att aktivt kol absorberar medicin och därför bör man avlägsna aktivt kol under medicinering. När medicineringen är avslutad kan man använda aktivt kol för att absorbera medicinrester.

Andra typer av filtrering

Det finns en rad andra produkter som man kan använda i såväl innerfilter som ytterfilter som syftar till att påverka akvarievattnets karaktär. Vanligast är nog olika torvpreparat som sänker pH-värde, karbonathårdhet samt hämmar tillväxt av alger, svamp och bakterier. De ger akvarievattnet en brun ton, vilket är önskvärt i så kallade svartvattensakvarium.

För mer information om specifika filtermaterial och deras användning, kolla in våra guider om nitrifikationsprocessen, hur många fiskar man kan ha i ett akvarium, och underhåll av akvarium.

 


Filtrera
385 artiklar
Sortering:
Artiklar per sida:
1 2 ... 11 

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan